Ngày 22/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra Công văn số 2029/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương: Với vai trò, trách nhiệm là cơ quan đầu mối, tổ chức thực hiện rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ thông tin, tính khả thi, đồng bộ, thống nhất và không chồng lấn với các quy hoạch khác.

Bắc Giang tăng cường tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư cụm công nghiệp
Ảnh minh hoạ

Đánh giá, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp; đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu UBND cấp huyện giải pháp quản lý, kế hoạch chuyển đổi đối với các cụm công nghiệp rút ra khỏi quy hoạch…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu triển khai quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và những nội dung khác; hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư và quy định khác.

Kiểm tra, đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thứ cấp; định hướng, ưu tiên xúc tiến thu hút dự án có ngành nghề, khả năng liên kết, hỗ trợ nhau vào cùng một cụm công nghiệp; ngành nghề công nghiệp có công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị tăng cao, phát triển bền vững.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện quy định về hỗ trợ cho hoạt động phát triển cụm công nghiệp và những nội dung khác; chủ trì, phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư cụm công nghiệp, UBND cấp huyện quản lý, vận hành đối với các cụm công nghiệp có công trình hạ tầng kỹ thuật hình thành từ ngân sách nhà nước.

Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư cụm công nghiệp, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp và các quy định khác; chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo các cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư cụm công nghiệp, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường kiểm tra xử lý nước thải, chất thải đối với chủ đầu tư cụm công nghiệp, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

UBND huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, theo dõi hoạt động của chủ đầu tư, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất cho thuê đất, thủ tục hành chính, tổ chức thi công xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh.