Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu, thời gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ (Ban CYCP) đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành Cơ yếu Việt Nam triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang (LLVT) trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Nam).

Bước đột phá trong nghiên cứu khoa học – công nghệ mật mã

Sáng qua (25/3), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban CYCP.

Theo Luật Cơ yếu 2011, lực lượng cơ yếu là một trong những lực lượng chuyên trách bảo vệ bí mật nhà nước, có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, thực hiện hoạt động cơ yếu; góp phần bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của LLVT nhân dân trong mọi tình huống; chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động thám mã gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.

Với vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng cơ yếu, Nhà nước có chính sách xây dựng lực lượng cơ yếu chính quy, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ mật mã; tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động cơ yếu.

Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, lực lượng cơ yếu đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời. Được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, phù hợp yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của LLVT nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước. Có chế độ quản lý chuyên ngành đặc thù, chế độ công tác nghiêm ngặt; khoa học và nghiệp vụ mật mã tiên tiến; công nghệ, kỹ thuật mật mã hiện đại.

Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức của Ban CYCP và ngành Cơ yếu tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hệ thống kỹ thuật mật mã và nhiều loại hình bảo mật, an toàn thông tin được nghiên cứu, hoàn thiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng; cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường đầu tư và từng bước hiện đại; chế độ, chính sách với người làm công tác cơ yếu ngày càng được quan tâm thực hiện;…

Năm 2023, Ban CYCP đã tham mưu cấp có thẩm quyền thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ yếu, tạo hành lang pháp lý nhằm nâng cao vai trò của công tác cơ yếu trong tình hình mới. Ngành Cơ yếu Việt Nam đã tập trung tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu thông qua việc góp ý đối với 7 dự thảo luật như: Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước, Luật Nhà ở…; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế 6 Nghị định, 3 Thông tư.

Ban CYCP đã cử cán bộ trực tiếp giảng dạy trên 30 lớp cao cấp lý luận chính trị với hơn 2.000 học viên. Ngành đã bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chỉ huy của LLVT trong mọi tình huống.

Ban CYCP đã thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; mật mã dân sự và phối hợp giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu.

2023 cũng là năm ghi nhận bước đột phá của ngành cơ yếu Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ mật mã với việc định hướng đầu tư các nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; nghiên cứu nhiều sản phẩm mật mã chất lượng cao…

Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024

Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đã khái quát tình hình thế giới, khu vực; những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư về công nghệ trí tuệ nhân tạo và đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin của các ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, LLVT.

Trên cơ sở tình hình, nhiệm vụ đó, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu Ban CYCP cần quán triệt nghị quyết các cấp để xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý nhà nước về cơ yếu; triển khai hiệu quả chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam; tập trung chuyển đổi số – nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng quy hoạch hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia.

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban CYCP nâng cao nhận thức về bảo mật an toàn thông tin; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, nhân viên, duy trì nghiêm kỷ luật, quy chế làm việc; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật; thường xuyên coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; tăng cường giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 – 12/9/2025).

Bạn cũng có thể thích
Dark mode