Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Nghị quyết của Đảng là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm từng đơn vị, cá nhân đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả, ngày 02/03/2023, Đảng ủy Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, đ/c  Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty; Trưởng, Phó các phòng, phân xưởng trong Công ty; Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty; Cấp ủy Chi trực thuộc Công ty và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định thông tin những nội dung chính của Nghị quyết tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định thông tin những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 04 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; và “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát biểu tại Hội nghị, Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở những nội dung được học tập, quán triệt, lựa chọn những nội dung phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị mình, xây dựng nội dung thực hiện cụ thể bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng của cấp mình và chương trình công tác năm 2023. Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc căn cứ vào Tài liệu học tập Nghị quyết, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể đến người lao động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người lao động tại đơn vị trước, trong và sau khi tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và kịp thời báo cáo BCH Đảng ủy Công ty.

Đồng chí Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tại Hội nghị

Thông qua hội nghị, cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên các đơn vị thuộc Đảng ủy Công ty nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với đặc thù của từng đơn vị, sớm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode