Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang đã phát huy tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, trang thiết bị) được đầu tư vào hoạt động quan trắc môi trường, giám sát các vấn đề môi trường phục vụ nhiệm vụ của ngành, của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường năng lực quan trắc, giám sát môi trường trên cơ sở mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh theo hướng khoa học, hiện đại; ứng dụng công nghệ tự động, liên tục một cách có trung tâm, trọng điểm tại các khu vực tập trung nhiều hoạt động sản xuất, khu vực nhạy cảm môi trường, khu vực đô thị có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các nguồn ô nhiễm.

Trung tâm Quan trắc TNMT Hậu Giang
Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Trong những năm qua, tỉnh Hậu Giang đã đầu tư xây dựng một số trạm quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, không khí xung quanh tự động, liên tục. Đồng thời, Trung tâm cũng đã đầu tư nâng cấp, bổ sung một số thiết bị đo, thiết bị phụ trợ từ đó góp phần nâng cao năng lực hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong việc cung ứng dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường.

Năm 2023, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang được giao 11 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ. Đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Nhằm phục vụ hoạt động của ngành, người dân và doanh nghiệp, với nhiệm vụ được giao Trung tâm sẽ tập trung phát huy tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, nhất là thế mạnh về chuyên môn, trang thiết bị hiện có, góp phần vào công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. Đặc biệt là vận hành hiệu quả của hệ thống tiếp nhận, xử lý dữ liệu quan trắc tự động liên đối với các nguồn thải lớn, phối hợp truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát, cung cấp kịp thời các thông tin về hiện trạng môi trường cho người dân và doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT, ứng dụng Hậu Giang, …

Mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, nỗ lực tự chủ chi thường xuyên và tăng cường phục vụ địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.