Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Lắp định vị theo dõi có phạm pháp?

Lắp định vị theo dõi có phạm pháp không là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều người và dưới đây là một số thông tin giải đáp.

Bản thân mỗi người đều có quyền riêng về nhân thân, danh dự, sức khỏe và đời sống riêng tư. Quyền này là bất khả xâm phạm được nhà nước bảo vệ tuyệt đối và được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, cụ thể:

Căn cứ Điều 21 Hiến pháp 2013 quy định như sau:

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác”.

Hành vi tự ý dùng thiết bị định vị để theo dõi người khác là vi phạm pháp luật

Căn cứ tại Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình như sau:

1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác“.

Như vậy theo những quy định trên hành vi tự ý sử dụng công cụ định vị theo dõi người khác là vi phạm pháp luật.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode