Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam

Tại Công văn số 1135/TTg-CN ngày 21/11/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam.

Về hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, Phó Thủ tướng lưu ý Chủ tịch UBND các tỉnh: Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xem xét, xác định đúng đối tượng hỗ trợ, quyết định mức hỗ trợ khác phù hợp với tình hình thực tế địa phương và chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu của Khung chính sách; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về ý kiến thẩm tra tại các văn bản số 5928/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 5/10/2022 và văn bản số 7959/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 19/9/2023; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải và các địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án theo quy định pháp luật.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode