Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Xe biển 3 hoặc 4 số có phải đổi sang biển số định danh?

Đối với xe biển 3 số, 4 số có bắt buộc phải đổi sang biển số định danh hay không và nếu không đổi liệu có được lưu hành?

Căn cứ theo Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về điều khoản chuyển tiếp cụ thể như sau.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành (18/8/2023) mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

Xe biển 3 số, 4 số không bắt buộc phải đổi sang biển số định danh.

Xe biển 3 số, 4 số không bắt buộc phải đổi sang biển số định danh.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Đối với Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe mô tô trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đăng ký xe theo quy định tại Thông tư này.

Mẫu chứng nhận đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe ô tô, rơmoóc, sơmi rơmoóc, mô tô biển 5 số đã sản xuất trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết.

Như vậy, đối với xe biển 3 số, 4 số thì không bắt buộc phải đổi sang biển số định danh mà vẫn được tiếp tục tham gia giao thông như bình thường.

Biển số định danh chỉ được đổi khi chủ xe có nhu cầu đăng ký thực hiện thủ tục cấp đổi biển số xe. Nếu không có nhu cầu thì vẫn được di chuyển đúng theo quy định.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode