Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Bình Thuận ban hành chỉ thị mới trong công tác quản lý đất đai

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/05/2019.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, tình hình quản lý đất đai của tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, chất lượng chưa cao; công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính, thực hiện giao dịch điện tử, đầu tư hạ tầng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa kịp thời; việc kiểm tra, giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý; tình trạng lấn, chiếm đất công, đất của các dự án, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn biến phức tạp ở các địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm, có tiềm năng phát triển các dự án bất động sản, du lịch, năng lượng tái tạo hoặc tại các khu vực chuẩn bị triển khai các quy hoạch, các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng…

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và tăng cường công tác quản lý đất đai trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; quán triệt sâu kỹ chỉ đạo của của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/5/2022 về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay; tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai . Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Rà soát, chấn chỉnh tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đồng thời, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong việc giải quyết hồ sơ hành chính về đất đai; chấn chỉnh, xử lý đối với các đơn vị có kết quả đánh giá thấp. Trước mắt, khắc phục ngay tình trạng trả hồ sơ nhiều lần, trả kết quả trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai. Khẩn trương hoàn thiện, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy trực tiếp thực hiện công tác này, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Một dự án bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí tại phường Phú Hài TP. Phan Thiết

Một dự án bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí tại phường Phú Hài TP. Phan Thiết

Bên cạnh đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Tăng cường, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án và có giải pháp quyết liệt giải quyết dứt điểm các dự án tồn tại kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng. Hằng năm, đánh giá nhu cầu đất tái định cư cho các dự án để chủ động đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất và triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Quản lý chặt chẽ quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê, đất bãi bồi ven sông, hồ, quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, quỹ đất công ích cấp xã (đất 5%), quỹ đất thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và phương án đấu giá đất để đề xuất cấp thẩm quyền xem xét cho chủ trương thực hiện.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng và đã được HĐND tỉnh giám sát kết luận , không để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Khẩn trương thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể theo đúng quy định pháp luật.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp giữa quy hoạch đất đai với các quy hoạch khác trên địa bàn để kiến nghị điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch theo thẩm quyền cho phù hợp với tình hình thực tế, sớm khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”, đảm bảo người dân được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh vào năm 2025. Khai thác sử dụng bản đồ và cơ sở dữ liệu thuộc tính trên phần mềm Elis-Cloud đã được bàn giao. Quản lý tốt hồ sơ địa chính tại địa phương.

Chủ động nắm chắc tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Tất cả những hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm, kịp thời ngay từ khi mới phát sinh. Kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng nhà ở, các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư tự phát trái quy định, lấn chiếm đất đai trái phép của các dự án. Địa phương nào để xảy ra vi phạm về đất đai phức tạp hoặc buông lỏng trong lãnh đạo, quản lý, chậm phát hiện hoặc không cương quyết trong xử lý vi phạm thì người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Khẩn trương tiến hành công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản của người dân; chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Giải quyết kịp thời, triệt để các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Ngoài ra, đối với các Sở: Tài nguyên và môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội; Tư Pháp; Cục Thuế tỉnh; Thanh tra tình, Công an tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

công ty TNHH DKK

Bạn cũng có thể thích
Dark mode