Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Đối tượng doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Công ty bà Nguyễn Thị Ngọc K. (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành nghĩa vụ thuế khi có phát sinh và không nợ thuế. Nhưng vừa qua đơn vị thuế địa phương có yêu cầu doanh nghiệp bà phải nộp theo biểu mức ngưỡng rủi ro về thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại (Thuế GTGT 0,43%; Thuế TNDN 0,9%).

Bà K. hỏi, tại sao cơ quan thuế lại yêu cầu đơn vị bà nộp trước, ứng trước, tạm thu khoản thuế nêu trên?

Chi cục Thuế TP Pleiku, tỉnh Gia Lai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 96 Luật Quản lý thuế về xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế và Điều 68 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế;

Trên cơ sở thông tin dữ liệu quản lý thuế của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cơ quan thuế đã tiến hành thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý thuế mức ngưỡng rủi ro về thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ % bình quân thuế GTGT phải nộp/doanh thu: 0,43%.

Tỷ lệ % bình quân thu nhập chịu thuế TNDN/doanh thu: 0,9%.

Doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro về thuế

Tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm như sau:

“Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.”

Qua công tác giám sát hồ sơ khai thuế năm 2022 và quý 1, quý 2 năm 2023 của đơn vị bà Kiều thì:

Tỷ lệ % bình quân thuế GTGT phải nộp/doanh thu năm 2022: 0%;

Tỷ lệ % bình quân thu nhập chịu thuế TNDN/doanh thu: 0,45%;

Tỷ lệ % bình quân thuế GTGT phải nộp/doanh thu của quý 1, quý 2 năm 2023: 0%.

Đối chiếu với tỷ lệ % bình quân mức ngưỡng rủi ro nêu trên thì doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro về thuế và phải thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế theo quy định tại Điều 109 Luật Quản lý thuế.

Việc cơ quan thuế thông báo cho doanh nghiệp tạm nộp các khoản thuế nêu trên nhằm giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode