Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ Bí thư Đoàn cấp xã

Bà Trần Thị Mỹ Liên (Gia Lai) hỏi, cán bộ Bí thư Đoàn cấp xã có đơn xin thôi việc, thì cơ quan nào có thẩm quyền quyết định cho thôi việc?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), thôi việc là chế độ áp dụng đối với công chức (Điều 59) mà không áp dụng đối với cán bộ (trong đó có cán bộ cấp xã).

Điều 64 Luật Cán bộ, công chức quy định việc xin thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ cấp xã được thực hiện theo quy định tương ứng của Luật này đối với cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật, điều lệ có liên quan. Điều 30 Luật này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 3/11/2021, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 41-QĐ/TW quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, trong đó quy định: “Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định thì có thẩm quyền xem xét cho cán bộ miễn nhiệm, từ chức” (Khoản 1 Điều 4).

Bên cạnh đó, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định: “Ủy viên Ban Chấp hành xin rút khỏi Ban Chấp hành do Ban Chấp hành cấp đó quyết định” (Khoản 3 Điều 9).

Tại Văn bản số 16-HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định: “Đối với các chức danh bí thư, phó bí thư đoàn các cấp trước khi thôi tham gia ban chấp hành phải báo cáo cấp ủy đảng (ở nơi có cấp ủy đảng) và đoàn cấp trên trực tiếp” (Điểm 8.2 Mục 8).

Như vậy, ngoài quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, việc cho thôi giữ chức vụ đối với Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã còn thực hiện theo quy định Đảng, Điều lệ và quy định của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nêu trên.

Theo đó, thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã là Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp. Bên cạnh đó, Điểm c Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định UBND cấp huyện thực hiện cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ cấp xã, thôi việc đối với công chức cấp xã và nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trên cơ sở quyết định cho thôi giữ chức vụ của cấp có thẩm quyền, UBND cấp huyện thực hiện chế độ, chính sách cho thôi giữ chức vụ đối với Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode