Theo đó, thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệptỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật.

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đàu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Trưng bày sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, cơ sở tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Báo Chính Phủ.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở làm việc đặt tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản, tài chính và viên chức, người lao động từ Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại về Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Trung tâm xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.