Tư vấn - xây dựng và lắp đặt nhà nuôi chim yến

Từ 1/1/2024, bệnh nhân sẽ phải trả mức viện phí cao hơn

Theo dự thảo Thông tư Quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang được Bộ Y tế xây dựng, viện phí dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2024 sẽ có nhiều điểm mới so với hiện hành.

Khi giá viện phí được tính đúng, tính đủ, bệnh viện sẽ có nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Khi giá viện phí được tính đúng, tính đủ, bệnh viện sẽ có nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Cụ thể, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sẽ được tính thêm nhiều yếu tố, bao gồm: giá thành toàn bộ; lợi nhuận dự kiến (nếu có); nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Trong đó, giá thành toàn bộ dịch vụ gồm các chi phí:

1. Chi phí nhân công

Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo chế độ quy định của viên chức và người lao động bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp (trừ một số khoản phụ cấp chỉ áp dụng cho một số đối tượng, vùng, khu vực theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế, Bộ Tài chính quy định các khoản phụ cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm, không tính trong giá dịch vụ).

Chi phí nhân công thuê ngoài (nếu có).

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu phải thuê nhân lực, chuyên gia, thầy thuốc hoặc các chi phí thuê khoán khác được tính vào giá dịch vụ.

Chi thu nhập bình quân tăng thêm và chi quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho viên chức, người lao động được kết cấu vào giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định.

2. Chi phí trực tiếp

Chi phí thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu và chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trực tiếp (bao gồm cả chi phí bảo quản, hao hụt theo quy định);

Chi phí về nhiên liệu, năng lượng sử dụng gồm điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn;

Các khoản chi phí trực tiếp khác: Duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; mua thay thế công cụ, dụng cụ, thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ; Chi phí ứng dụng hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin; Các chi phí trực tiếp khác.

3. Chi phí khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định theo quy định.

4. Chi phí quản lý là các chi phí gián tiếp để thực hiện dịch vụ khám bệnh chữa bệnh

Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế, tài sản cố định; chi kiểm định, hiệu chuẩn tài sản; mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư, phương tiện, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động khám bệnh chữa bệnh của đơn vị;

Chi phí bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, chi phí quản lý chất lượng; chi phí đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, dự phòng lây nhiễm HIV, tiêm chủng cho công chức, viên chức, người lao động

Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học; nhận chuyển giao các kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn;

Chi phí về công nghệ thông tin;

Chi phí mua bảo hiểm nghề nghiệp, trách nhiệm nghề nghiệp;

Chi phí quản lý khác gồm: Chi điện, nước, nhiên liệu; cước dịch vụ viễn thông, bưu chính; chi bảo đảm an ninh, an toàn người bệnh; chi phí phòng cháy, chữa cháy; chi vệ sinh, môi trường, xử lý chất thải; chi thuê phiên dịch, biên dịch; chi mua, in ấn, phô tô tài liệu, ấn phẩm dùng cho chuyên môn; chiphí cho công tác truyền thông, khen thưởng, quảng bá hình ảnh, giá trị thương hiệu (nếu có) theo quy định; bảo hiểm tài sản; chi phí quản lý chất lượng; chi phí liên quan đến bảo quản, hao hụt, hủy thuốc, vật tư; chi phí về thanh lý, xử lý tài sản theo quy định; lãi tiền vay (nếu có); các khoản chi phí khác.

Tích lũy hoặc lợi nhuận (nếu có) không quá 10% tổng chi phí cấu thành giá.

Các nghĩa vụ tài chính bao gồm: các khoản phí, lệ phí, thuế; thuế sử dụng đất/chi phí thuê đất dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có).

Xem thêm “Những trường hợp được bảo hiểm y tế chi trả 100%” trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Như vậy, người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ thay vì phải tự thanh toán giá khấu hao cơ sở hạ tầng và quản lý bệnh viện như hiện nay

Theo TS. Vương Ánh Dương – Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, hiện nay giá viện phí mới bao gồm lương, chi phí trực tiếp để thực hiện kỹ thuật và chi phí bảo dưỡng đối với thiết bị nhà cửa; chưa có chi phí để bệnh viện đầu tư cơ sở hạ tầng, chi phí quản lý điều hành các dịch vụ hỗ trợ như công nghệ thông tin, kiểm soát nhiễm khuẩn và chi phí điều hành của lãnh đạo bệnh viện, …

Mặc dù mức lương cơ sở đã 4 lần được điều chỉnh theo hướng tăng lên song, giá dịch vụ y tế vẫn giữ nguyên. Những bất cập về giá thu các dịch vụ y tế ngày càng lộ rõ. Nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng thu không đủ chi, nhiều nhân viên y tế rời bệnh viện công sang tư.

Theo nhiều ý kiến chuyên gia, việc đưa các yếu tố mới vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là phù hợp nhưng cần có lộ trình.

Bạn cũng có thể thích
Dark mode